VEDTÆGTER

§ 1. Navn og sted
Foreningens navn er: Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt.
Foreningens Facebookside er: Ren Nekselø Bugt.
Foreningens hjemmeside hhv. domæne er: www.rennekselobugt.dk
Foreningens interesseområde fremgår af punkt 1), 2) og 3) i §2.

§ 2. Formål
Foreningen ønsker inden for sit interesseområde at varetage naturens interesser, samt
repræsentere de borgere og brugere, der vil blive påvirket af menneskeskabte påvirkninger i negativ retning.
Foreningens formål er:

 1.  at værne om Nekselø Bugt og tilliggende kyst-, land- og havområder.
 2. at bidrage til at beskytte de fredede og udsatte naturområder, herunder Natura-2000 område Nr. 154.
 3. at bidrage til at bevare området og dets natur som et attraktivt bo- og feriested.

§ 3. Medlemskab
Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, enkeltpersoner såvel som foreninger.
Man er medlem af foreningen, når man har anmodet herom på foreningens hjemmeside, er godkendt og er registreret i foreningens medlemsliste. Registrering med gyldig email adresse er et krav.
Foreningens medlemsliste er fortrolig i den forstand, at medlemmers persondata ikke uden samtykke må gøres tilgængelige for andre end bestyrelsen og revisor.
For at have stemmeret på generalforsamlinger samt være medlem af bestyrelsen eller være revisor – er det et krav at man er betalende medlem.
Medlemskontingentet vedtages på den årlige generalforsamling og opkrævning udsendes efterfølgende for kommende år. (Kontingenter for nye medlemmer, som har indbetalt efter 1/8 –
vil gælde for resten af året plus efterfølgende regnskabsår)
På tidspunktet for foreningens etablering er kontingentet 100 DKR årligt for personligt medlemskab.
Kontingent for Foreningsmedlemskab aftales med den enkelte forening.
Støttebidrag modtages desuden med glæde på foreningens konto.
Et flertal af den samlede bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål eller virke. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen for den
kommende generalforsamling, som så skal afgøre, om eksklusionen skal opretholdes.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes én gang om året inden udgangen af juli måned og skal indvarsles af bestyrelsen senest 4 uger før ved opslag på
foreningens hjemmeside.
Indkaldelsen udsendes desuden som mail til foreningens medlemmer.
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted, dagsorden samt regnskab for det seneste kalenderår.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.
I givet fald særlige forhold – efter bestyrelsens vurdering – forhindrer fysisk samling, vil det være muligt at afholde virtuelle generalforsamlinger. Information om virtuel platform angives i forbindelse med indkaldelse ved sådan situation.
Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Foreningens regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant(er)
 8. Valg af revisor (Sker på den årlige generalforsamling blandt betalende medlemmer – for 1 år af gangen)
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte betalende medlemmer. (I givet fald
generalforsamling afholdes virtuelt – ’Virtuelt tilsluttede’ medlemmer)
Alle medlemmer er stemmeberettigede med 1 stemme hver, dette gælder også foreninger, og kan opstille
til tillidsposter. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt fremmødte/virtuelt tilsluttede medlemmer og sker ved håndsoprækning/markering.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen og revisor kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til
ekstraordinær generalforsamling følger i øvrigt § 4. Afstemninger følger reglerne i § 3 og § 4.

§ 6. Vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændringer og afstemning herom følger reglerne i § 3 og 4; dog kræver vedtagelse mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. Ændringer træder i kraft straks.

§ 7. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3-5 af foreningens betalende medlemmer. Den vælges på ordinære generalforsamlinger og konstituerer herefter sig selv med formand, kasserer og sekretær. I ulige år vælges
mindst 2-3 medlemmer og i lige år vælges 1-2 medlem til bestyrelsen, og valget gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges desuden 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage aktivt i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejds- og projektgrupper og kan indgå aftaler med andre organisationer eller grupper, når bestyrelsen finder, at det fremmer foreningens formål.

§ 8. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder én gang årligt et regnskab på baggrund af den daglige bogføring.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har på opfordring adgang til alle relevante oplysninger, daglig bogføring og beholdninger.

§ 9. Tegningsret
Formanden og kassereren i forening er tegningsberettiget.

§ 10. Opløsning
Foreningen kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer i § 6.
Ved opløsning skal foreningens pengebeholdning overdrages til en miljøgruppe eller -forening efter bestyrelsens valg.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 1. august 2021.