Ulovlig udledning mod Nekselø Bugt

Sagen kort fortalt (se gruppens aktiviteter nedenunder):
Med VVM-redegørelsen ”Ændret afvanding af den inddæmmede del af lammefjorden” fra 11. februar 2014, samt med ”Tilladelse til ændret afvanding af den inddæmmede del af Lammefjord” fra 2. juni 2016, har Odsherred Kommune i overensstemmelse med gældende love, forberedt og godkendt, at der etableres en ny pumpestation ved Fårevejle Kirkeby, og her pumpes drænvand op fra Lammefjorden til Nordkanalen.

Der er givet tilladelse fra kommunen til Pumpe- og Digelaget om at etablere nye drængrøfter i den vestlige del af Lammefjorden, samt at bygge en ny pumpestation umiddelbart syd for Fårevejle Kirkeby, på en række vilkår. Tilladelse til oppumpning i N-kanalen er bl.a. givet på betingelse af, at der etableres en sluse umiddelbart syd for pumpestationen, således at tilstrømningen af næringsstoffer til Nekselø Bugt forhindres.

Både VVM-redegørelsen og tilladelsen indeholder en del væsentlige mangler samt en række manglende forklaringer. Desuden er en række af de stillede vilkår ikke blevet opfyldt, herunder etablering af ovennævnte sluse.

Drængrøfterne og pumpestationen blev færdiggjort i vinter/forår 2020, og man har pumpet drænvand op i Nordkanalen lige siden.

Eftersom Nordkanalen er etableret således at vandet kan løbe både øst på til Gundestrup og sydvest på til Dragskanalen, er det forventeligt at den nye pumpestation vil medføre øget tilførsel af næringsstoffer til Nekselø Bugt, hvis ikke slusen etableres til at forhindre dette.

Ren Nekselø Bugt gruppen har gennemgået materialet, og har udarbejdet en sammenfatning af unøjagtigheder og mangler.

Aktiviteter i sagen (omvendt kronologisk):

Dato Aktivitet
2023.03.14 Svar fra kommunen på RNBs åbne brev:

2023.03.07 Åbent brev til borgmester og byråd ang. den fortsatte ulovlige udledning i Nekselø Bugt – se brevet her:

2021.05.11 Slusen er nu endelig under etablering!
Okt 2021 Pumpe og Digelaget har nu fået pålagt af kommunen at slusen skal etableres
2021.09.09 RNB søger aktindsigt i sagen, for tæt at kunne følge hvornår slusen faktisk etableres
2021.09.05 Det forlyder at Lammefjordens Pumpe- og Digelag er blevet pålagt at etablere slusen som krævet i VVM tilladelsen.
2021.22.06 Gruppen møder op i Odsherred byråds spørgetid og stiller følgende spørgsmål:
·        Som baggrund for vort spørgsmål ønsker ”Ren Nekselø Bugt-gruppen” at informere Byrådets politikere om, at Odsherred kommune fuldstændig negligerer krav i egne tilladelser og VVM-redegørelse (Givet på et mangelfuldt data grundlag) – hvorved man forurener et Natura 2000 område Nekselø Bugt med store mængder bla. kvælstof –bla. ved at undlade etablering af en krævet sluse i N-kanalen.
(Vi taler om ny årlig oppumpning i N-kanal af 45 til 77 ton kvælstof – hvor ca. 50% løber mod Nekselø Bugt. Forudsætningen var 0 ton!)·        Hvilke tiltag vil Byrådet iværksætte for at ”Ren Nekselø Bugt” eller andre kan undgå, at skulle følge Miljø-advokats råd – at politianmelde sagen med det sidste års forurening. Og i ovenstående forbindelse ønsker Ren Nekselø Bugt-gruppen – som interessent – hurtigst muligt at blive involveret i behandlingen af det Mega Spildevandsprojekt som er på tegnebrættet med Holbæk kommune?
Forår 2021 Gruppen udfører officielle målinger via Eurofins, hvor der måles et højt indhold af næringsstoffer i drænvandet  – RNB stiller krav om at slusen hurtigst muligt etableres.
Forår 2020 – nu Løbende dialog med og påvirkning af Odsherred kommune, for at få dem til at tage deres tilsynsansvar alvorligt, men kommunen mener ikke det er et problem