PFAS brev til miljøministeren 14. februar 2023

Brev til Miljøministeren:
——————————-

Den 14. februar 2023

Miljøminister Magnus Heunicke

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Kære Magnus

I Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt er vi meget foruroliget over, at nogle af de højeste værdier af PFOS-kemikalier i græs og vandprøver fra vandhuller, er blev fundet netop i vores område (Rapport udarbejdet af Niras for Naturstyrelsen, 11. januar 2023: Screening af forekomster af PFAS på Naturstyrelsens kystnære og vestvendte arealer i Jylland og på Sjælland).

De præcise lokaliteter fremgår ikke af de kort og oplysninger der har været fremme i pressen samt i ovennævnte rapport. Vi ville blive glade, hvis du kunne få Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen til at oplyse os om præcis, hvor fundene er gjort.

Det drejer sig om 1,9 mikrogram/kg våd vægt målt som middel af A og B prøverne i græs dvs. ca. 16 gange grænseværdien for PFAS i dyrefoder på 0,12 mikrogram/kg våd vægt.

PFAS - GræsprøverIndikatorværdier for græsprøver.

Og det drejer sig om 190 nanogram/l vandprøve fra vandhul fra samme lokaliteter som ovenfor dvs. ca. 2,4 gange grænseværdien på 80 nanogram/l.

PFAS - VandhulIndikatorværdier for vandprøver fra vandhuller

Vi er også foruroligede over, at der nu gennem årtier er spredt så meget af disse svært nedbrydelige kemikalier i miljøet, at miljøkvalitetskravet i havet (andet overfladevand) på 0,13 nanogram/l er overskredet overalt i Danmark og dermed formentlig også Nekselø Bugt.

Vi hilser velkommen at du, som en spæd start, har taget initiativ til at forbyde PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser, samt fremsendt udkast til et generelt EU-forbud mod PFAS-stoffer til EUs Kemikalieagentur sammen med Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige. Vi mener imidlertid slet ikke det er tilstrækkeligt situationens alvor taget i betragtning. På den baggrund opfordrer vi dig på det kraftigste til:

  1. At undersøge/offentliggøre en status for PFAS-forureningen i det danske havmiljø herunder værdier i plankton, tang, krebsdyr, fisk, fugle og pattedyr.
  2. At fremskynde den planlagte bekendtgørelsesændring vedrørende forbud mod salg og import af PFAS i brandslukningsskum. Ikrafttrædelsen er oplyst til 1. januar 2024, men kommer efter vores mening alt for sent og omfatter alt for lidt. En bekendtgørelsesændring bør ikke tage et helt år og samtidig tillade anvendelsen af disse unedbrydelige kemikalier helt frem til juli 2024. Diskussionen om disse kemikalier har pågået i mange år, så det kommer ikke som en overraskelse for markedet, at der nu må ske noget. Vi opfordrer dig til at stramme op og iværksætte forbud mod såvel produktion, salg, import og anvendelse af PFAS-stoffer ikke kun i brandslukningsskum, men i alle produkter og processer fra sommeren 2023. Tidsfaktoren er vigtig PFAS-kemikaliernes meget lange opholdstid i miljøet taget i betragtning.
  3. At den kommende nationale PFAS-handlingsplan kommer til at gribe fat om nældens rod og få standset alle kilderne til PFAS-forurening samt sikre nye økonomiske midler til oprydning af de mange steder, hvor der er konstateret PFAS-forureninger. Midlerne skal med andre ord ikke tages fra afsatte midler til generationsforureningerne eller regionernes alt for få midler til oprensning af kortlagte grunde.
  4. At forstærke indsatsen i EU for hurtig vedtagelse af forbud mod produktion, salg, import og anvendelse i produktion og processer i EU.
  5. At arbejde internationalt for tilsvarende forbud f.eks. med Montreal Protokollen som forbillede.

 

Med venlig hilsen

Henrik Harboe
Formand, Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt